Obsługa BHP i P-poż

Obsługa BHP i P-poż

Obsługa BHP i P-poż

Poczucie bezpieczeństwa, nawet najbardziej usprawiedliwione – to zły doradca.

Joseph Conrad

Dlatego w naszej pracy chcemy także wykorzystać uprawnienia i doświadczenie kadry w zakresie obsługi BHP i p-poż. Oferujemy pełną obsługę w zakresie obowiązków służby BHP wynikających z ROZPORZĄDZENIA RADY MINISTRÓW z dnia 2 września 1997r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy:

- szkolenia bhp wstępne i okresowe dla pracowników i pracodawców

- przygotowywanie oceny ryzyka zawodowego

- organizacja badań i pomiarów czynników szkodliwych w środowisku pracy

- opracowanie i prowadzenie dokumentacji – instrukcje, zarządzenia, procedury

- reprezentowanie firmy podczas kontroli organów państwowych np. PIP, PIS,

PSP, UDT

- kontrole, analizy, audyty BHP

- usługi w zakresie systemów zarządzania bezpieczeństwem pracy PN-N 18001, OHSAS 18001, oraz systemem zarządzania środowiskiem ISO 14001 – wdrażanie, audyty, szkolenia, dokumentacja, konsultacje

- przeprowadzanie postępowania powypadkowego wraz z dokumentacją powypadkową oraz gotowość pojawienia się na terenie zdarzenia wypadkowego: dyspozycyjność 24h.

- organizacja systemu pierwszej pomocy w firmie, oraz szkolenia z tego zakresu

- organizacja gospodarki odzieżą roboczą oraz środkami ochrony indywidualnej

- doradztwo w zakresie stosowania przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy – wsparcie kadry menadżerskiej oraz pracodawców

- obsługa w zakresie obowiązków inspektora p – poż..

- szkolenia p-poż.

- kontrole, audyty i analizy p-poż.

- reprezentowanie firmy podczas kontroli organów państwowych np. PSP

- opracowanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego obiektu

- opracowanie planów ewakuacyjnych z organizacją ćwiczeń

- dobór oraz rozmieszczenie sprzętu p-poż.

Naszym działaniom przyświecają określone cele:

- doskonalenie;

- optymalizacja kosztów związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy;

- ochrona ppoż. i środowiska

które stanowią niezbędne uzupełnienie skutecznych działań bez narażania pracodawców na dodatkowe koszty związane z niespełnieniem wymagań prawnych.

Kadra zajmująca się tematyką BHP w naszej firmie to profesjonaliści z kilkuletnim doświadczeniem w branży – czego potwierdzeniem jest zadowolenie klientów oraz uraz uzyskane certyfikaty wydane przez Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy oraz Państwową Inspekcję Pracy.